DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Dnia 21 września odbyły się w ZSCKR uroczystości związane z Dniem Patrona generała Franciszka Kamińskiego oraz zakończeniem projektu :  „Podniesienie poziomu kształcenia w ZSCKR w Karolewie poprzez modernizację bazy dydaktycznej” w ramach osi priorytetowej: Infrastruktura społeczna w działaniu : Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Celem projektu stało się podniesienie jakości kształcenia teoretycznego i praktycznego oraz komfortu nauki i efektów nauczania.

Świąteczny dzień rozpoczął się poczęstunkiem dla przybyłych gości i wystawą sprzętu rolniczego. W szkole znajduje się także sala tradycji, która posiada stałą ekspozycje poświęconą naszemu patronowi.

Swoim przybyciem w dniu patrona zaszczycili naszą społeczność:

Kazimierz Plocke- Sekretarz Stanu w MRiRW wraz z małżonką Marią Plocke,

Krzysztof Hećman- Burmistrz  miasta Kętrzyn ,

Andrzej Degórski- Zastępca Burmistrza,

Marek Janiszewski-Burmistrz miasta Reszel,

Halina Piasecka-Przewodnicząca Rady Gminy,

Andrzej Sienkiewicz-Przewodniczący Rady Gminy,

Sławomir Jarosik-Wójt Gminy Kętrzyn,

Marek Olszewski-Sekretarz Gminy Kętrzyn,

Irena Trzeciakowska-inspektor ds. oświaty,

Agata Kowalska-Skórka- naczelnik wydziału oświaty w starostwie Powiatowym,

Danuta Tomczak-naczelnik wydziału oświaty,

prof. dr hab. Tomasz Kurowski-prodziekan ds. kształcenia na UWM,

prof. Stanisław Milewski-kierownik katedry  Hodowli Owiec i Kóz na UWM,

Roman Luchowski- Wiceprezes Zarządu Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej,

Henryk Pastuszek-Dyrektor Stacji Doświadczalnej Odmian we Wrócikowie,

Antoni Parafinowicz- Z-ca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

Zdzisław Kamiński-  Z-ca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

Alicja Maruszak-Wicedyrektor Agencji Rynku Rolnego,

Dariusz Klimek- Agencja Rynku Rolnego,

Eugeniusz Lotek-Członek Prezydium Wojewódzkiego PSL,

Krystyna Mucuś- Dyrektor gminnego Gimnazjum w Karolewie,

Alina Hinowska- Dyrektor Centrum Edukacji ZDZ w Kętrzynie,

Iwona Kostuś- Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie,

Jolanta Sznurkowska- Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Baszta” w Kętrzynie,

Zdzisław Opiela-Naczelnik wydziału łączności Warm.- Maz. Oddziału Straży  Granicznej,

Mł bryg. Szymon Sapiecha- Państwowa Straż Pożarna w Kętrzynie,

Wioletta Drężek –Wicedyrektor  Zespołu Szkół w Reszlu,

Sławomir Wawrzyniak-Dyrektor ZSCKR im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle,

Henryk Wiesław Wydra- Dyrektor ZSCKR im. Stanisława  Staszica w Sejnach,

Genowefa Jasionek- przewodnicząca ZNP w Karolewie,

Małgorzata  Nowińska- przewodnicząca  NSZZ Solidarność,

Agnieszka Roszig- prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Koczarki.

 

Z okazji uroczystości,  w kościele parafialnym w Karolewie o godz. 10.00 odprawiona została  msza święta w intencji nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły.  Mszę odprawiał ks. dr Kazimierz Żuchowski ,proboszcz parafii w Karolewie wraz z koncelebransami: ks. dr Zygmuntem Klimczukiem- dziekanem Kapituły Kolegialnej w Kętrzynie, Wiesławem  Kuliszem- proboszczem  Świętolipskiej bazyliki  pw Nawiedzenia NM Panny. Oprawę mszy uświetnił zespół muzyczny i uczniowie szkoły w Karolewie. Następnie zaproszeni  goście, nauczyciele i uczniowie przeszli w pochodzie za pocztem  sztandarowym  pod pomnik gen. Franciszka Kamińskiego, gdzie delegacje złożyły pamiątkowe wieńce. Wspólnie odśpiewano pieśń patriotyczną „Rotę”.

Dalsza część uroczystości przebiegała na hali sportowej „Olimpia”. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego,  dyrektor ZSCKR Ryszard Kawczyński powitał przybyłych gości i społeczność szkolną.

Dzień  Patrona  w Zespole to również  symboliczne zaprzysiężenie uczniów klas pierwszych, którzy  wobec społeczności szkolnej złożyli ślubowanie i  zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej i otrzymali indeksy z rąk dyrektora.

Następnie  do zgromadzonych życzliwe słowa skierował  pan Kazimierz Plocke- Sekretarz Stanu w MRiRW. W swoim wystąpieniu podkreślił  rolę  modernizacji bazy kształcenia i  wyraził uznanie dla pracy dyrektora i nauczycieli zaangażowanych bezpośrednio w projekt.

Należy przypomnieć, że szkoła złożyła projekt  na konkurs ogłoszony przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Realizacja projektu objęła remont i modernizację budynku dawnego „ Kina”, wyposażenie „Symulatora  restauracji’, wyposażenie kuchni dydaktycznych i sal dydaktycznych dla kierunków rolniczych, zakup maszyn rolniczych i pojazdów dydaktycznych, wyposażenie pracowni projektowania i urządzania zieleni, zagospodarowanie terenu wokół budynku głównego szkoły.

Korzyści  z już zrealizowanych działań pozwoliły uatrakcyjnić ofertę edukacyjną i zmieniły otoczenie głównego budynku szkoły. Dyrektor Zespołu –pan Ryszard Kawczyński wyraził słowa podziękowania wszystkim tym, którzy uczestniczyli w realizacji przedsięwzięcia oraz zawsze służyli pomocą. 

Zakończeniem uroczystości był artystyczny akcent –inscenizacja  pt. „Mazurskie  wesele”.

Dla zaproszonych gości i pracowników szkoły przygotowano obiad w internacie Zespołu.

Dodaj komentarz

Skip to content