REGULAMINY

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Prawa i obowiązki czytelników

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru i komputerów w bibliotece.

 2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki i inne materiały.

 3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki na okres miesiaca.

  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć lub zmniejszyć ilość wypożyczonych książek, a także wydłużyć lub skrócić czas wypożyczonej książki.

 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej pozycji.

 5. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

 6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być stosowane kary zgodne z ustaleniami Rady Pedagogicznej (praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczeń).

 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycje lub wskazana przez bibliotekarza.

 8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

 9. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do podpisania w bibliotece szkolnej karty obiegowej.

 10. Najlepszym czytelnikom, a także uczniom biorącym udział w pracach biblioteki mogą zostać przyznane nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

 1. Z komputera multimedialnego mogą nieodpłatnie korzystać uczniowie korzystający systematycznie ze zbiorów biblioteki szkolnej i nie posiadający zadłużeń wobec biblioteki.

 2. Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.

 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela – bibliotekarza.

 4. Przed rozpoczęciem pracy należy okazać legitymację szkolną i wpisać się do zeszytu czytelni.

 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny.

  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wydłużyć lub skrócić czas korzystania z komputera.

 6. Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień.

 7. Uczeń może korzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.

 8. NIE WOLNO!!! zmieniać ustawień, wgrywać własnych programów, kasować programów zainstalowanych.

 9. NIE WOLNO!!! wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).

 10. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i płyt CD do stacji dysków bez zgody nauczyciela.

 11. Za naruszenie regulaminu uczeń może być ukarany zakazem korzystania z komputera przez wyznaczony okres czasu.

Skip to content