DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony szkoły zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie http://www.karolewo.com

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
Karlewo 12
11-400 Kętrzyn

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2008 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.06.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa http://www.karolewo.com jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Administrator i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-13
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Grzegorz Kociński grzegorzkocinski.zsckr@karolewo.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 752 47 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Organ nadzorujący: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie,
Karolewo 12, 11-400 Kętrzyn

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia
 • Do 3 wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia brak jest podjazdu dla wózków.
 • Po wcześniejszym kontakcie, spotkanie może się odbyć na parterze obiektu w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Brak windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje o skrótach klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Litery skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

• [u] – szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
• [m] – szybki przeskok do bloku: menu główne
• [t] – szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
• [s] – szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
• [l] – szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome v 80.X – lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X – lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X – lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X – lewy ALT + [litera_skrótu]

Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa pojedynczy przeskok, klawiatury uruchamiamy wciskając przycisk TAB.

Skip to content