Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, reprezentowany przez Jana Mickiewicza, dyrektora, z siedzibą przy , Karolewo 12, 11-400 Karolewo.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół w Karolewie możliwy jest poprzez e-mail: iod.zsckr@karolewo.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Dyrektora Szkoły i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego zgodnie z 6 ust. 1 pkt c, d, e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 • wykonania zadań związanych z przyjmowaniem uczniów (wychowanków), realizacją procesu edukacyjnego
 • zawierania i realizacji umów;
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione na podstawie prawa bądź te, które wykonują czynności zlecone dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, a są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Państwa wiedzy.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji Państwa wniosków – załatwienia sprawy;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Skip to content