REKRUTACJA 2024/2025 – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA KUCHARZ

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia: 
– zna towaroznawstwo surowców stosowanych w produkcji potraw i napojów; 
– zna warunki przechowywania oraz magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych; 
– zna różne metody i techniki obróbki wstępnej i cieplnej umożliwiającej mu stworzenie większego asortymentu potraw o najlepszej jakości; 
– wykorzystuje wiedzę z zakresu żywienia człowieka zgodnie z wymaganiami żywieniowymi konsumentów; 
– podczas sporządzania potraw wykorzystuje nowoczesny sprzęt i urządzenia gastronomiczne;
– potrafi stosować w praktyce nowoczesne programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej w gastronomii, opracowywania jadłospisów i kalkulacji cen potraw; 
– potrafi połączyć potrawy i napoje w gotowe zestawy; 
– zna kuchnię staropolską, polską regionalną oraz kuchnię różnych narodów.  

 

REALIZACJA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie.

Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie, po zdaniu pod koniec trzeciej klasy egzaminu potwierdzającego kwalifikację TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów. Liczba godzin na kształcenie zawodowe w trakcie trzyletniej nauki wynosi 1600 godzin. Na realizację kwalifikacji TG.07 przeznaczonych jest minimum 700 godzin, a na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów 300 godzin i więcej.  

Branżowa Szkoła I Stopnia daje możliwość kontynuacji nauki na poziomie Branżowej Szkoły II Stopnia i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji TG.16 –  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, uzyskując tym samym wykształcenie średnie branżowe.

 

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni komputerowych ze sprzętem audiowizualnym;
– pracowni specjalistycznych;
– kuchni ćwiczeniowych;

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA

– zatrudnienie w zakładach typu otwartego: restauracje, bary, kawiarnie;
– zatrudnienie w zakładach typu zamkniętego: stołówki;
– samodzielne podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych;

 

Dodaj komentarz

Skip to content