REKRUTACJA 2022/2023 – TECHNIK ROLNIK

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu technikum:

– prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą; 
– organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem i produkcją roślin oraz prace związane z hodowlą, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich; 
– obsługuje maszyny, urządzenia i pojazdy stosowane w rolnictwie;   
– dokonuje oceny stanu technicznego oraz konserwacji i drobnych napraw sprzętu rolniczego; 
– prowadzi dokumentacje dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej i sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji;
– posługuje się programami komputerowymi wspomagającymi pracę rolnika;
– zna najnowsze technologie stosowane w rolnictwie;  
– przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole oraz korzysta z środków Unii Europejskiej;
– rozpoznaje zagrożenia pożarowe i miejscowe;
– udziela pomocy przedmedycznej;
– zna ceremoniał pożarniczy, przepisy, regulamin i zasady BHP w strażach pożarnych.  

REALIZACJA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących dających przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki w szkołach pomaturalnych: studiach licencjackich, inżynierskich i studiach magisterskich. 
Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Pierwszy egzamin daje kwalifikacje: Prowadzenie produkcji rolniczej ( roślinnej i zwierzęcej). 

Drugi egzamin daje kwalifikacje: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. 

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni specjalistycznych;
– zajęć praktycznych realizowanych w gospodarstwie szkoleniowym z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszyn;
– kursu prawa jazdy na ciągnik ( kat.T )
– kursów na maszyny samobieżne ( kombajn zbożowy i zielonkawy )
– kursów w zakresie : chemizacji 
– praktyk zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach specjalistycznych 
i gospodarstwach indywidualnych

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA

– prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
– zatrudnienie w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych; 
– pracę w urzędach i instytucjach służb rolniczych.  

Dodaj komentarz

Skip to content