REKRUTACJA 2024/2025 – TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu technikum, umie:

 • stosować sprzęt diagnostyczny;
 • planować proces technologiczny obsługi i naprawy;
 • korzystać z katalogów części, instrukcji napraw i programów komputerowych;
 • zarządzać małym przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym lub handlowym;
 • prowadzić magazyn części zamiennych, paliw itp.
 • zna budowę i zasady działania maszyn, pojazdów i urządzeń rolniczych;
 • zna systemy sterowania maszynami z elementami automatyki.
 • użytkować urządzenia i systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarne stosowane w  rolnictwie,
 • obsługiwać urządzenia i systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarne stosowane w  pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych,

Realizacja kształcenia
Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących dających przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki w szkołach pomaturalnych, studiach licencjackich, inżynierskich i studiach magisterskich. 
Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu technika w zawodzie, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL.02 (Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi w rolnictwie)  oraz ROL.08 (eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie).

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

 • pracowni ogólnozawodowych,
 • pracowni specjalistycznych,
 • zajęć praktycznych realizowanych na warsztatach szkolnych wyposażonych w pojazdy, maszyny i urządzenia satelitarne,
 • praktyk zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach specjalistycznych i gospodarstwach indywidualnych

Ukończenie szkoły umożliwia

 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach usługowych w zakresie technicznej obsługi rolnictwa lub handlu,
 • prowadzenie własnej działalności usługowo-handlowej;
 • prowadzenie własnego warsztatu naprawy pojazdów i maszyn rolniczych;
 • prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego,
 • zatrudnienie w charakterze doradcy technicznego lub diagnosty,
 • stosowanie i obrót środkami ochrony roślin,
 • użytkowanie urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w  rolnictwie.

Dodaj komentarz

Skip to content