„WARTO POROZMAWIAĆ O …”- WARSZTATY PSYCHOPROFILAKTYCZNE

W dniach 13  – 14 marca 2013 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, realizowane były warsztaty profilaktyczne pt. „Warto rozmawiać o …” poruszające problematykę uzależnień, szczególnie od narkotyków i alkoholu.

Odbiorcami warsztatów była młodzież klas drugich Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej razem 130 uczniów. Koordynatorem przedsięwzięcia była pedagog, pani Małgorzata Sokołowska, zaś warsztaty prowadziła pani Katarzyna Partyka, pedagog i socjoterapeutka, certyfikowana edukatorka HIV i Aids, streetworkerka pracująca z osobami uzależnionymi od narkotyków, członkini zespołu Fundacji Zmian Społecznych KREATYWNI z Gdyni.

Warsztaty „Warto rozmawiać o …”, to program psychoprofilaktyczny, mający na celu kształtowanie wśród młodzieży postaw wolnych od nałogów i rozwijania ich umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Głównym celem jest  promocja zdrowego stylu życia, wiedza na temat środków uzależniających oraz specjalistyczna pomoc psychologiczna. Nowoczesna, nieszablonowa, rzetelna edukacja młodzieży dotycząca zagrożeń społecznych, jak: alkoholizm, narkomania, przestępczość, przemoc, bezpieczeństwo w Internecie jest formą pracy.  Zajęcia o charakterze  warsztatów prowadzone są  z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących ucznia. Otwarta dyskusja, zastosowanie elementów psychodramy oraz różnych gier pozwala młodzieży wyrażać opinie i poglądy.

Po realizacji warsztatów przeprowadzono wśród uczestników ewaluację programu w celu zapoznania się z ich opinią. Na 130 uczestniczących, 124 uczniów ( 95,38% ) uznało warsztaty za interesujące. Według młodzieży, przekazane w programie treści pogłębiły ich wiedzę i świadomość na temat uzależnień – 97 osób ( 74,62% ), wpłynęły na ich poglądy i postawę wobec narkotyków – 49 osób ( 37,69% ). Wśród 130 uczestników, 122 ( 93,85% ) jest zdania, że tego typu programy profilaktyczne powinny być realizowane w szkole. W skali punktowej od 1 do 5,  aż 75 uczniów przyznało warsztatom maksymalną ilość punktów, a 35 osób przyznało 4 punkty. Brak było ocen poniżej 2 punktów.  

Forma uczestniczenia w warsztatach była atrakcyjnym i niekonwencjonalnym sposobem zmierzenia się z groźnym  problemem uzależnień    

 

Dodaj komentarz

Skip to content