OBCHODY DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

OBCHODY-DNIA-JEZYKA-OJCZYSTEGO-2024x.jpg

Regulamin konkursu językowego:

Cel konkursu:

 • popularyzacja języka polskiego jako części polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • rozwijanie postawy dbałości o piękno i poprawność języka polskiego,
 • rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej uczniów,
 • aktywizowanie uczniów.

 

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.

 

Zakres wiedzy i umiejętności oraz proponowanej literatury na poszczególne stopnie konkursu:

 • dobór synonimów, eufemizmów,
 • przeredagowanie wypowiedzi w mowie potocznej na wypowiedź w języku oficjalnym,
 • przeredagowanie wypowiedzi w mowie potocznej na wypowiedź w funkcji poetyckiej (z zastosowaniem środków stylistycznych),
 • stosowanie związków frazeologicznych i przysłów.

 

Zasady organizacji konkursu:

 • forma pisemna,
 • uczniowie biorą udział w konkursie na jednakowych zasadach,
 • podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych ani komunikować się z innymi uczestnikami
 • należy zadbać o czytelność i poprawność graficzną zapisu odpowiedzi,
 • telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne należy pozostawić poza salą, np. opiekunowi.
 • rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi 1 marca 2024 r. na długiej przerwie w Sali W 205.

 

Kryteria oceny:

Ocenie będzie podlegać:

 • treść,
 • poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
 • kreatywność językowa,

 

Czas trwania konkursu:

23 lutego 2024 roku w godz. 940–  1025

Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 lutego.

 

Miejsce:

„Wrzos” sala 205

 

Komisja konkursowa:

Janina Fąderska, Joanna Małkiewicz

 

Nagrody: 

I, II, III miejsce oraz wyróżnienie.

                                                                                   

                                                                                                 Opracowała:
Joanna Małkiewicz

 

XVII KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS I

POD HASŁEM:

ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII!

CELE KONKURSU:

– rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego,

– doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej;

– kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych;

– kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli;

 

ZASADY KONKURSU

1. Uczestnicy muszą się wykazać znajomością pisowni:

 • wyrazów z „ ó” , „u”, „rz”, „ż”, „h”, „ch”
 • końcówek fleksyjnych rzeczowników, przymiotników, zaimków
 • zakończeń czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym
 • końcówek rzeczowników rodzaju żeńskiego typu: „-ji”, „ii” „-i”
 • dużą i małą literą
 • przedrostków
 • partykuły „nie” z różnymi częściami mowy
 • partykuły „by” z osobową formą czasownika

2. Konkurs polega na wpisaniu brakujących wyrazów w podanym tekście.

3. Zwycięzca otrzymuje tytuł Mistrza Ortografii 2024, nagrodę, ocenę celującą z j. polskiego; pozostali uczestnicy ocenę bardzo dobrą (decyduje polonista).

4. Uczestnikami konkursu są uczniowie wskazani przez nauczyciela j. polskiego.

Opracowała:

Marzena Cogiel

Skip to content