Z gracją o Grecji…

W kwietniu 2021r. uczniowie ZSCKR w Karolewie wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach unijnego projektu Erasmus+. Do Grecji pojadą przyszli weterynarze, rolnicy, żywieniowcy, mechanicy, architekci krajobrazu. W związku z tym koniec lutego i marzec to w naszej szkole gorący czas przygotowań. W ramach projektu realizowane są zdalne zajęcia kulturowe, społeczne, językowe oraz z zakresu BHP, aby uczniowie byli wszechstronnie przygotowani.

Pani Iwona Dźwil prowadzi zajęcia z zakresu wzmocnienia pozycji oraz funkcjonowania młodego człowieka w grupie. Uczniowie podczas tych spotkań zdobywają umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, z którymi mogą się zmierzyć podczas swojej praktyki, a w przyszłości pracy zawodowej. Uczą się zachowań asertywnych, a także zasad prawidłowej komunikacji i kształcą umiejętności interpersonalne. Zdobyte umiejętności pozwolą  na stymulowanie  kreatywnego myślenia oraz staną się początkiem drogi do ciągłego samorozwoju.

Uczniowie na kolejnych spotkaniach, przygotowujących ich do odbycia praktyki zawodowej w Grecji, zdobywają umiejętności niezbędne do samodzielnego, aktywnego i twórczego uczestniczenia w projekcie edukacyjnym. Jednym z celów przewodnich spotkań prowadzonych przez panią Magdę Jurkiewicz jest zaznajomienie z problemem odmienności  kręgu kulturowego oraz różnorodności form kultury materialnej i niematerialnej Grecji, z którą na co dzień nie mamy możliwości obcowania. Każda z klas przygotowuje wybrane zagadnienia i przedstawia w formie graficznej, multimedialnej lub prezentacji ikonograficznej. Następnie uczestnicy dzielą  się opiniami, odpowiadają na pytania lub inicjują dyskusję problemową. Aktywne formy podczas zajęć to także praca w grupach oraz quizy. Wśród realizowanej tematyki zajęć znalazły się świadectwa kultury: zagadnienia dotyczące historii i atrakcji turystycznych Grecji, regionalne zróżnicowanie, tradycje, obyczaje, materialne oraz duchowe dobra kultury. Najciekawsze dla młodych praktykantów okazały się zajęcia pod hasłem: “Obalamy stereotypy“. Celem ich było zestawienie różnic i utrwalonych schematów dotyczących postrzegania i oceny zarówno Polaków  jak i Greków. Dostrzec i rozumieć odmienność innej nacji to trudna sztuka. Czas sjesty, taniec Zorby czy greckie nie, które znaczy tak – to tylko przykłady różnic. Atrakcją były również typowe greckie zwroty  grzecznościowe, nazwy dni tygodnia czy liczebniki. Kreatywna, badawcza postawa uczniów wpływała na atmosferę zajęć i dostarczyła nowej wiedzy i cennych umiejętności społeczno-komunikacyjnych.

Kompetencje komunikacyjne dotyczą nie tylko języka ojczystego, ale również języków obcych. Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zarówno zawodowych, jaki i tych, które mogą stać się udziałem uczestnika wyjazdu prowadzi pani Lucyna Olszewska. Uczestnicy przełamują bariery w mówieniu i rozwijają swoje kompetencje językowe, uczestnicząc w symulowanych dialogach z odgrywaniem roli i rozmowach sterowanych. Członkowie „Erasmus Team” rozwijają również słownictwo specjalistyczne charakterystyczne dla ich zawodu. Przygotowane i przedstawiane na forum grupy prezentacje rozwijają kompetencje interpersonalne i uniwersalne, niezbędne do funkcjonowania w dorosłym życiu. Możliwość udziału w projekcie daje uczniom dodatkową motywację do podejmowania prób skutecznej komunikacji w języku angielskim. Każdy z uczestników zabierze ze sobą w podróż osobiście przygotowany „Niezbędnik językowy”.

W zasób wiedzy i umiejętności dotyczących zasad bezpieczeństwa wyposażył uczestników projektu pan Andrzej Sienkiewicz. Daleka, wyczerpująca podróż, odległe, nieznane miejsca, trudny teren, nieznana bliżej organizacja pracy będą dla młodzieży nowym wyzwaniem, z którym trzeba będzie sobie poradzić. Ważne jest wszystko, z czym się spotkają, ale najważniejsze, jak zawsze, jest bezpieczeństwo. Chodzi przede wszystkim o to, aby dojechać i wrócić cało. Dlatego też przypominania o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi nigdy za wiele. Przypominania, gdyż wszyscy uczestnicy podczas wcześniejszej realizacji zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa i BHP zapoznali się z tą problematyką.  

Istotnym elementem szkolenia, oprócz różnego rodzaju podstaw prawnych i aktów normatywnych, jest dzielenie się doświadczeniami z wcześniejszych wyjazdów o podobnym charakterze w te rejony Europy. Wyjątkowo ważne jest zapoznanie z realiami tam panującymi i zagrożeniami, z którymi uczestnicy mogą się spotkać podczas podróży, pobytu, pracy, relaksu, czy też wycieczek krajoznawczych. Dlatego uczniowie w trakcie zajęć online otrzymali solidną porcję informacji, co ich czeka w konkretnym, miejscu i czasie, na co zwrócić szczególną uwagę, czego się wystrzegać, tak, aby było bezpiecznie. Te informacje w formie prezentacji multimedialnej i wykładu można było przekazać dzięki zdobytym wcześniej doświadczeniom nauczycieli uczestniczących we wcześniejszych praktykach.  

Ponieważ czas pandemii i zdalne nauczanie wymuszało pewne konkretne sposoby komunikowania się i nauczania, część tematyki szkolenia była realizowana poprzez samokształcenie. Uczniowie otrzymali gotowe materiały w formie prezentacji przygotowanych do każdego zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i prawa pracy, to jest: Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w danym zawodzie i podstawowe środki zapobiegawcze, porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika, podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru. 

– Środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i posługiwanie się nim. 

– znaki bezpieczeństwa (BHP, p. poż, ewakuacyjne, inne) 

Uczestnicy mieli wyznaczony czas na zapoznanie się z powyższą tematyką, którą na końcu szkolenia weryfikowali w formie testu. 

Kolejnym blokiem tematycznym była pierwsza pomoc przedmedyczna, a właściwie przypomnienie i utrwalenie zdobytych wcześniej wiadomości i umiejętności.  Tego rodzaju zajęcia powinny być realizowane głownie poprzez ćwiczenia praktyczne, ale w zaistniałej sytuacji było to oczywiście niemożliwe. Dlatego ograniczyliśmy się do przypomnienia podstaw poprzez prezentację filmów, analizę problemów i ewentualne wyjaśnianie wątpliwości. Tematyka zajęć obejmowała: 

  1. Numery alarmowe w Grecji – wezwanie służb ratowniczych (w języku angielskim realizowane podczas zajęć z jęz. angielskiego)
  2. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy, postępowanie z osobą nieprzytomną, zadławienie,nagłe zatrzymanie krążenia, resuscytacja krążeniowo oddechowa dorosłego i dziecka, AED, urazy kości i stawów, krwawienia i krwotoki, amputacja urazowa, urazy termiczne, zatrucia. 

Podsumowaniem szkolenia był test sprawdzający, składający się w większości z pytań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uzupełnionych o pierwszą pomoc. Uczniowie mieli kreślony czas na odesłanie rozwiązanych testów. Należy podkreślić, iż uwzględniając 20 punktową, maksymalną ocenę testu, średnia spośród wszystkich rozwiązań wyniosła 18,4 punktu, a więc bardzo dobrze.  

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu „Erasmus+”, dziękujemy za sumienne podejście do i życzymy niezapomnianych wrażeń w Grecji. Powodzenia, bądźcie sobą w najlepszym wydaniu!  

 

Dorota Kuchcińska

1_Kolaz.jpg

Informacje o Grecji

Prezentacje uczniów:

What is worth knowing about Poland?

What is worth knowing about my school?

Skip to content