Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO WKAROLEWIE

ogłoszenie o zamówieniu 08dbef49-4b8f-6226-0b33-d60012be4a86.pdf

SWZ.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 1a Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

Załącznik nr 6 – Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 7 – Wykaz dostaw.docx

 

W celu otwarcia załączonych dokumentów proszę o skorzystanie z przeglądarki Microsoft Edge.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

Ogłoszenie o zamówieniu – 08dbcfb1-d7e1-25fa-4956-2a0011e134e8.pdf

SWZ.pdf

Załączniki 1-8.zip

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót.zip

Załącznik 10 – Projekt technologiczny + Specyfikacje techniczne.zip

Załącznik 11 -Projekt techniczny.zip

 

W celu otwarcia załączonych dokumentów proszę o skorzystanie z przeglądarki Microsoft Edge.