Konkurs wiedzy o komórce pod tytułem: „Komórka i jej metabolizm”.

I. Organizator konkursu.

Pani Agnieszka Giedrys.

II. Cel konkursu.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród uczniów o podstawowej jednostce strukturalno-funkcjonalnej każdego organizmu – komórce. Konkurs ukierunkowany jest na zagadnienia związane z metabolizmem komórki, funkcjami i budową organelli komórkowych oraz zróżnicowaniem funkcjonalnym i morfologicznym w obrębie komórek.

III. Informacje o konkursie.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ZSCKR w Karolewie. Zostanie on przeprowadzony 27 marca 2023 r. w sali nr 208 na trzeciej godzinie lekcyjnej. Uczniowie chcący przystąpić do konkursu zgłaszają swój udział pani Agnieszce Giedrys osobiście lub za pomocą dziennika elektronicznego do 23 marca 2023 r. Pobierają  zgodę na udział w konkursie w sekretariatu szkoły lub od nauczyciela organizującego konkurs. Zgoda jest niezbędna do przetwarzania danych osobowych uczniów na potrzeby konkursu. Uczniowie pełnoletni samodzielnie wypełniają zgodę na udział w konkursie biologicznym. Zgodę należy dostarczyć nauczycielowi organizującemu konkurs do dnia rozpoczęcia konkursu.

Konkurs trwa 45 minut. Składa się z 40 pytań zamkniętych (należy udzielić jednej poprawnej odpowiedzi spośród podanych) oraz jednego zadania otwartego dotyczącego procesu metabolicznego zachodzącego w komórce. Za każdą dobrą odpowiedź uczeń otrzymuje punkt. Za zadanie zamknięte można uzyskać  5 punktów.  Laureatem konkursu jest uczestnik, który otrzymał największą liczbę punktów. Nagrodę pocieszenia uzyskuje uczeń, który zajął drugie i trzecie miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymują dyplom udziału w konkursie.

Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi – 25.

Ogłoszenie wyników nastąpi na początku kwietnia.

Szerszych informacji dotyczących konkursu, w tym rodzaju literatury udziela organizator konkursu.

Liczymy na Waszą obecność!

Agnieszka Giedrys

Skip to content