OGŁOSZENIE NABORU NA KURS KWALIFIKACYJNY ROL.10 ORGANIZOWANIE I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji, która była nauczana na kursie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) z kwalifikacji ROL.10 Organizowanie i nadzorowanie  produkcji rolniczej realizowany będzie w systemie zaocznym. Planowanych jest 252 godziny zajęć dydaktycznych na 10 zjazdach.

Zjazdy odbywać się będą co najmniej dwa razy w miesiącu, piątek (6 godzin), sobotę (10 godz.) i niedzielę (10 godz.). Słuchacz ubiegający się o kwalifikację ROL.10 powinien posiadać  minimum wykształcenie średnie.

 

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach realizowane będą następujące przedmioty:

Organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej

Organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

Ekonomika produkcji rolniczej

Produkcja roślinna w praktyce

Produkcja zwierzęca w praktyce

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego.  Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba, która ukończyła 18 lat.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
  2. Kserokopia dowodu osobistego.
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez ZSCKR w Karolewie.

Skierowanie do  lekarza medycyny pracy słuchacz otrzyma przy składaniu wniosku w sekretariacie.

 

Planowany  termin rozpoczęcia kursu wrzesień   2020

Dodaj komentarz

Skip to content