REKRUTACJA 2022/2023 – BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PLAKAT-SZKOŁA-BRANŻOWA-II-GO-STOPNIA-1.jpg

Formularz naboru do Branżowej Szkoły II Stopnia

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

Uczeń po ukończeniu technikum, umie:

 • stosować sprzęt diagnostyczny;
 • planować proces technologiczny obsługi i naprawy;
 • korzystać z katalogów części, instrukcji napraw i programów komputerowych;
 • zarządzać małym przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym lub handlowym;
 • prowadzić magazyn części zamiennych, paliw itp.
 • zna budowę i zasady działania maszyn, pojazdów i urządzeń rolniczych;
 • zna systemy sterowania maszynami z elementami automatyki.
 • użytkować urządzenia i systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarne stosowane w  rolnictwie,
 • obsługiwać urządzenia i systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarne stosowane w  pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych,

Realizacja kształcenia
Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących dających przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki w szkołach pomaturalnych, studiach licencjackich, inżynierskich i studiach magisterskich. 
Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu technika w zawodzie, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL.08 (eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie).

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

 • pracowni ogólnozawodowych,
 • pracowni specjalistycznych,
 • zajęć praktycznych realizowanych na warsztatach szkolnych wyposażonych w pojazdy, maszyny i urządzenia satelitarne,
 • praktyk zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach specjalistycznych i gospodarstwach indywidualnych

Ukończenie szkoły umożliwia

 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach usługowych w zakresie technicznej obsługi rolnictwa lub handlu,
 • prowadzenie własnej działalności usługowo-handlowej;
 • prowadzenie własnego warsztatu naprawy pojazdów i maszyn rolniczych;
 • prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego,
 • zatrudnienie w charakterze doradcy technicznego lub diagnosty,
 • stosowanie i obrót środkami ochrony roślin,
 • użytkowanie urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w  rolnictwie.

 

 

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Umiejętności ucznia  po ukończeniu technikum :

 • analizowanie potrzeb żywnościowych różnych grup ludności;
 • świadczenie usług hotelarsko-turystycznych;
 • organizowanie imprez  okolicznościowych;
 • zarządzanie produkcją gastronomiczną;
 • obsługiwanie  maszyn  i urządzeń  wykorzystywanych w produkcji gastronomicznej;
 • prowadzenie  własnej działalności  gospodarczej,
 • planowanie, organizowanie  i wykonywanie usług gastronomicznych oraz dokonywanie  ekspedycji potraw i  napojów.

 

Realizacja kształcenia

2-letnia branżowa szkoła II stopnia zapewnia atrakcyjność  kształcenia zawodowego w systemie szkolnym, umożliwia  absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym.
Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących. Zapewnia to przygotowanie  do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu  daje możliwość kontynuacji nauki w szkołach pomaturalnych lub  studiach licencjackich, inżynierskich czy magisterskich.
Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych. Kolejnym etapem jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikację-HGT.12 (organizacja żywienia i usług gastronomicznych). Kwalifikacja daje możliwość uzyskania dyplomu technika.

 

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

 • pracowni ogólnozawodowych;
 • pracowni specjalistycznych: pracowni technologii gastronomicznej, pracowni obsługi konsumenta – symulatora restauracji z profesjonalnie wyposażonym barem, pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej wyposażonej w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem gastronomicznym do planowania i rozliczania działalności zakładu;
 • zajęć praktycznych realizowanych w kuchniach ćwiczeniowych;
 • praktyk zawodowych realizowanych w restauracjach, hotelach, barach lub stołówkach.

 

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA:

 • zatrudnienie  w restauracjach, barach, kawiarniach, ośrodkach wczasowych i pensjonatach,  w restauracjach na promach i statkach, w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, w organizacjach ochrony konsumenta, w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu;
 • pozwala na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i  agroturystycznych.

 

 

 

Dodaj komentarz

Skip to content