„Szkoła wolna od używek” – konkurs na film krótkometrażowy

Szkoła-wolna-od-używek

Zainteresowani zasięgają informacji u p. Pedagog.

 

Cele konkursu
§ 2
1. Aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych
środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.
2. Promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków
i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków
psychoaktywnych.
3. Wzmocnienie zaangażowania i uczestnictwa uczniów w działania programowe poprzez
promowanie realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
4. Zwiększenie efektywności oddziaływania programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać
o miłość?” na młodzież.
5. Intensyfikacja działań edukacyjnych wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem
uczestników programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Zasady udziału w konkursie
§ 3
1. Uczestnikami konkursu są szkoły ponadpodstawowe, zlokalizowane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Każda szkoła może nadesłać wyłącznie 1 pracę konkursową.
3. Realizatorami zadania konkursowego są zespoły (nauczyciele
i uczniowie) składające się z minimum 1 nauczyciela a maksymalnie 3 nauczycieli oraz
minimum 5 a maksymalnie 10 uczniów. Funkcję koordynatora konkursu pełni 1 nauczyciel.
4. Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego,
a następnie przesłaniu go wraz z wypełnionymi formularzami, stanowiącymi załączniki
do niniejszego Regulaminu, do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek
oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w terminie określonym
w § 4 ust. 1 Regulaminu.
5. Treść filmu ma dotyczyć profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków
psychoaktywnych. Inspiracją do stworzenia filmu może być program „ARS, czyli jak dbać
o miłość?”, jako program o tożsamej tematyce z przedmiotem konkursu.
6. Maksymalny czas trwania filmu to 2 minuty. Dopuszczalna jest każda forma artystyczna (film,
teledysk, reportaż, animacja itp.) Film zapisany w formie pliku video w formacie: .mp4, .mov
lub .avi, należy przekazywać na płycie cd lub dvd albo na pendrive.
7. W filmach nie mogą być widoczne produkty konkretnych marek, a jakakolwiek forma promocji
wszelkiego rodzaju produktów jest niedozwolona.
8. Do przesłanej pracy konkursowej należy dołączyć:
1) wypełnioną Deklarację uczestnictwa szkoły, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu;
2) wypełniony Formularz zgłoszeniowy szkoły, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu;
3) wypełnione Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, stanowiące
załączniki nr 3 (w przypadku osób pełnoletnich) i nr 4 do Regulaminu (w przypadku osób
niepełnoletnich).
9. Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek
oświatowych, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w terminie określonym
§ 4 ust. 1 .
10. Wybrane filmy będą publikowane na stronach internetowych jednostek organizacyjnych
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz za pomocą mediów społecznościowych.
11. Szkoły, które zostaną zakwalifikowane do finału konkursu, zobowiązane są do przedstawienia
swojego filmu na uroczystej Gali finałowej, o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu. Organizator
nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegów uczestników związanych
z uczestnictwem w Gali finałowej.

Dodaj komentarz

Skip to content