Ogłoszenie naboru na kurs kwalifikacyjny ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji, która była nauczana na kursie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) z kwalifikacji ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej realizowany będzie w systemie zaocznym. Planowanych jest 572 godzin zajęć dydaktycznych na 24 zjazdach.

Zjazdy odbywać się będą co najmniej dwa razy w miesiącu, w piątek (6 godz.), sobotę (10 godz.) i niedzielę (8 godz.).

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach realizowane będą następujące przedmioty:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie.

 2. Język obcy w rolnictwie.

 3. Podstawy działalności gospodarczej.

 4. Przepisy ruchu drogowego.

 5. Produkcja roślinna.

 6. Produkcja zwierzęcą.

 7. Technika w rolnictwie.

 8. Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej.

 9. Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej.

 10. Zajęcia praktyczne z techniki rolniczej.

 11. Praktyka zawodowa.

 12. Nauka jazdy ciągnikiem – dla osób, które nie posiadają prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E.

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego.

Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba, która ukończyła 18 lat.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

 2. Kserokopia dowodu osobistego.

 3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez ZSCKR w Karolewie.

 4. Numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E

Dokładne informacje dotyczące dokumentów wymienionych w pkt. 3 i 4 zostaną przekazane na pierwszym spotkaniu informacyjnym.

Wszyscy kandydaci, którzy złożą wnioski o przyjęcie na KKZ otrzymają pisemną informację o zakwalifikowaniu. Kurs można rozpocząć, jeżeli jest co najmniej 20 uczestników. 

Podanie do pobrania w formacie docx 

 

Dodaj komentarz

Skip to content