Mleko kwaśne jako surowiec do potraw i deserów: chłodniki owocowe, warzywne, napoje owocowe

Scenariusz zajęć

miejsce: ZSCKR w Karolewie

data:  – 23 luty 2018 r. 5 godz. lekcyjnych 

klasa: I PT  – technik żywienia i usług gastronomicznych

liczba uczniów – grupa 6 osobowa

nauczyciel: Wioletta Ławrywianiec

przedmiot: zajęcia praktyczne- technologia gastronomiczna

temat: Mleko kwaśne jako surowiec do potraw i deserów: chłodniki owocowe, warzywne,   

             napoje owocowe

 Cel ogólny: Sporządzanie potraw i deserów na bazie mleka kwaśnego

 1. Cele zajęć – uczeń:
 • wyjaśnia czym charakteryzuje się mleko kwaśne
 • wymienia jakie napoje i potrawy można sporządzać na bazie mleka kwaśnego
 • omawia jak należy sporządzać potrawy, które będą wykonywane na zajęciach oraz jakie zasady bhp muszą być zachowane podczas pracy w pracowni
 • przygotowuje stanowisko pracy, dobiera właściwy sprzęt
 • wykonuje potrawy zgodnie z recepturą oraz podaje w odpowiednich naczyniach
 • dokonuje oceny organoleptycznej zgodnie z zasadami
 • omawia poszczególne etapy pracy oraz wskazuje na momenty trudne podczas pracy
 • dokonuje oceny wykonanej przez siebie potrawy oraz swojej pracy podczas zajęć
 1. Formy pracy stosowane na zajęciach: praca w grupach, wykonanie ćwiczenia.

III. Metody stosowane na zajęciach: elementy metody podającej, praktyczne- zajęcia praktyczne.

 1. Środki dydaktyczne: Karty pracy- receptury sporządzania potraw, surowce do sporządzania potraw, sprzęt do produkcji i zastawa stołowa
 2. Literatura:
 • Konarzewska M., Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem cz. 1
 • Szlosek F. Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

Etap zajęć oraz czas Czynności nauczyciela Czynności uczniów Materiały,

środki dydakt.

Uwagi
Czynności organiza-cyjne

3 min

 

– przywitanie wszystkich uczestników,

– sprawdzenie obecności,

 

– przywitanie się

– sprawdzenie przygotowania uczniów do zajęć

   
 

Instruktaż wstępny

 

3 min

– przedstawienie tematu lekcji,

– określenie celów lekcji,

– przedstawienie formy pracy na zajęciach,

– przypomnienie o zasadach bhp podczas pracy,

 

– zapisanie tematu lekcji,

– omówienie potraw i napojów z mleka kwaśnego

Podręczniki

Zeszyty

 
 

Przydział zadań szkolenio-wych

 

 10 min

– podział grupy do poszczególnych zadań

– rozdanie kart pracy,

– omówienie sporządzania zadań praktycznych wraz z zachowaniem zasad bhp

– omówienie sposobu podawania potraw

– losowanie miejsc do pracy w podgrupach,

– zapoznanie się zadaniami do wykonania ćwiczenia,

– zapoznanie się z materiałami do pracy

– karty pracy,

– surowce do wykonania potraw

– sprzęt

 
Instruktaż bieżący

 

Praca w grupach

 

 

– obserwacja  pracy uczniów  w poszczególnych grupach oraz udzielanie wskazówek,

– pilnowanie czasu przewidzianego na realizację zadań,

 

– wykonanie poszczególnych zadań

– konsultacje z nauczycielem w sytuacjach trudnych dla ucznia

 

– karty pracy,

– surowce do wykonania potraw

– sprzęt

Nauczy- ciel wspiera, kierunku- je prace, radzi, pomaga

 

Ocena zadań szkolenio-wych

 

20 min.

– sprawdzenie przygotowania uczniów do omówienia oraz degustacji zadań,

 

– potwierdzają przygotowanie do omawiania zadań,

– omawiają poszczególne zadania oraz degustują sporządzone potrawy

– karty pracy,

– wykonane i podane potrawy

 
Prace organizacyjno-porządkowe

 

10  min.

– polecenie uczniom  uporządkowanie stanowisk pracy – porządkowanie stanowisk pracy  

 

 

 

 

 

 

 
 

Instruktaż końcowy

 

5 min.

– omówienie pracy uczniów w grupach,

– ocena nabytych umiejętności

– prośba do uczniów o  określenie, co podobało  się w zajęciach a co można byłoby zmienić lub pominąć,

– podsumowanie przebiegu zajęć oraz odniesienie się do założonych celów lekcji,

– zadanie pracy domowej celem utrwalenia wiadomości na zajęciach,

 

 

 

– uczniowie słuchają jak zostali ocenieni oraz po wysłuchaniu nauczyciela wskazują co stanowiło dla nich największą trudność,

– wypowiedzi uczniów czego się nauczyli na zajęciach, co im się podobało oraz co można byłoby zmienić,

– uczniowie zapisują pracę domową, która zostanie sprawdzony na następnych zajęciach,

 

 

 

Spra-wdzić pracę domową na kolejnych zajęciach

 

 

Zakończe-nie zajęć

 

Podziękowanie wszystkim  za udział w lekcji oraz pożegnanie uczestników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Scenariusz lekcji

Dodaj komentarz

Skip to content