ŚWIADOMIE REALIZUJ ŚCIEŻKĘ KARIERY ZAWODOWEJ

W ramach realizacji Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, którego głównym celem jest przede wszystkim przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia organizowane są przez pedagoga szkolnego – panią Małgorzatę Sokołowską różnorodne formy wspierające optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

W dniach 30 marca i 03 kwietnia 2017 w ramach zapoznania z projektem „Bądź autorem swojej kariery…” odbyły się w naszej szkole spotkania z panem Łukaszem Żebrowskim – doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kętrzynie. Spotkania z uczniami klas czwartych Technikum i trzeciej ZSZ rozpoczęły się od ćwiczeń mających na celu bliższe poznanie własnych cech osobowościowych i predyspozycji zawodowych. Następnie młodzież zapoznała się zakresem działalności MCK i możliwościami pomocy, jaką młodzi ludzie mogą uzyskać w poszukiwaniu stałej lub sezonowej pracy oraz doskonaleniu i poszerzaniu swoich kompetencji zawodowych.

05 kwietnia 2017 uczniowie wszystkich klas czwartych Technikum mieli możliwość zapoznania się z ofertą dalszej edukacji na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Przedstawiciel tego wydziału szczególnie zachęcał do podjęcia dalszej nauki na kierunku rybactwa. Rybactwo uznane jest za strategiczny sektor w Polsce i Unii Europejskiej; objęte jest wsparciem finansowym w ramach Funduszy Strukturalnych UE, budżetu RP i innych źródeł. Oferuje atrakcyjny, unikatowy program studiów wzbogacony o praktyki (krajowe i zagraniczne) oraz zajęcia o charakterze terenowym. Dysponuje świetną bazą dydaktyczną i badawczą w postaci doskonale wyposażonych laboratoriów, szczególnie w nowo wybudowanym i oddanym do użytku w lutym 2012 roku, unikatowym w skali europejskiej Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, zbudowanym z funduszy UE.

07 kwietnia 2017 zainteresowana młodzież z klas IV TAK/TAG oraz IV b TŻiUG pod opieką pani pedagog Małgorzaty Sokołowskiej i pani Małgorzaty Hrycenko miała możliwość zapoznania się z możliwościami lokalnego rynku pracy poprzez udział w Kętrzyńskich Targach Pracy i Edukacji w Kętrzynie organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie. Patronat honorowy nad imprezą objął Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko – Mazurski. Głównym celem imprezy było przybliżenie osobom bezrobotnym ofert pracy przygotowanych przez prezentujących się na targach pracodawców oraz przedstawienie oferty edukacyjnej dla osób planujących podniesienie kwalifikacji bądź przekwalifikowanie. Podczas zwiedzania przygotowanych stanowisk uczniowie mieli możliwość zebrania informacji na temat możliwości zatrudnienia na terenie naszego powiatu, kraju oraz zagranicą, warunków pracy, wysokości wynagrodzenia, możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz różnych form dalszej edukacji. Obecni przedstawiciele placówek zajmujących się poradnictwem zawodowym chętnie służyli swoją pomocą wszystkim zainteresowanym. 

Tekst: Małgorzata Hrycenko

Organizacja i zdjęcia: Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content