NIE PAL CZŁOWIEKU

W lutym i marcu tego roku we wszystkich klasach pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej został zrealizowany program edukacyjno – profilaktyczny z zakresu profilaktyki tytoniowej. Miał on charakter warsztatowy i prowadzony był w dwóch częściach tematycznych: „Dorastaj nie szkodząc sobie” oraz „Wojny tytoniowe. Zapalimy?”.

Celem programu było zapoznanie uczniów z zagrożeniami, na jakie narażony jest czynny i bierny palacz, kształtowanie w uczniach zdrowego stylu życia. Rozwijanie w nich umiejętności świadomego podejmowania decyzji z zachowaniem wartości takich, jak własne zdrowie i życie oraz doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy w grupie.

Podczas dyskusji młodzież szukała odpowiedzi na pytania: Czy Polacy prowadzą zdrowy styl życia? Co zaburza ten styl i dlaczego? Uczniowie przyznali, że palenie papierosów jest najwcześniej używaną używką i obok alkoholu najczęściej stosowaną przez ludzi. Nierzadko inicjacja palenia wyrobów tytoniowych przypada między dwunastym, a trzynastym rokiem życia.

Uczniowie w pracy zespołowej przygotowywali informacje dotyczące skutków zdrowotnych występujących u palaczy czynnych i biernych i jak się ma wobec tego ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przedstawiali argumenty przemawiające za korzyściami wynikającymi z niepalenia i porzucenia palenia, a także omawiali sposoby prowadzenia zdrowego stylu życia przez właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.

Przedstawione przez panią pedagog argumenty palaczy i kontrargumenty, prowokowały uczestników do refleksji odnośnie stosowania przez nich obecnie bądź w przyszłości używek. Całość programu dopełniła emisja filmu dokumentalnego ukazującego manipulacje psychologiczne producentów wyrobów tytoniowych stosowane wobec potencjalnych klientów.

Przeprowadzona wśród uczniów ankieta ewaluacyjna świadczy o uznaniu i zadowoleniu młodzieży z realizacji tych zajęć – 102 uczniów na 108 uczestników przyznało, że przyjęte do realizacji cele zostały osiągnięte, a oni sami byli zaangażowani. Zdaniem 77 uczestników programu, osoba prowadząca przekonała ich w pełni o korzyściach wynikających z niepalenia, 13 uczniów stwierdziło, że chyba przekonała, zaś 5 osób jeszcze nie wie. Natomiast 13 uczniów okazało się odpornych na wszelkie argumenty.

Dodaj komentarz

Skip to content