ARS – CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ ?

W okresie listopada i grudnia, przy współpracy pedagoga, pani Małgorzaty Sokołowskiej i nauczycielki wychowania do życia w rodzinie, pani Marty Śniadowskiej, zrealizowany został program edukacyjno – profilaktyczny „Ars, czyli jak dbać o miłość”.

Objął on swoim oddziaływaniem 82  uczniów z klas trzecich Technikum, w grupach koedukacyjnych.  Program prowadzony był w trzech blokach tematycznych:

„Ars Vivendi – sztuka życia”

„Ars Amandi – sztuka kochania a substancje psychoaktywne”

„ Ars Amandi – sztuka rodzenia zdrowego potomstwa. Substancje psychoaktywne a zdrowie potomstwa”

Zajęcia  dostarczyły uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia i odpowiedniego dystansu do używania substancji psychoaktywnych, takich jak: alkohol, nikotyna, narkotyki. Młodzież uświadamiała sobie, jakie wartości są dla niej najistotniejsze i co jest najważniejszym warunkiem  miłości. Uczniowie wspólnie dowiedli, że tym warunkiem jest życie człowieka, ponieważ  aby kochać trzeba żyć. Życie jest najwyższą wartością, chociaż nie zawsze o tym się pamięta, szczególnie gdy się jest młodym człowiekiem.  Uczestnicy wymieniali wszystko to, co zagraża ich życiu i zdrowiu, zwracając uwagę na fakt, że substancje psychoaktywne oszukują. Ich używanie niszczy przyjaźń, miłość i staje się drogą ku samotności. W oparciu o pytanie: Jak uniknąć efektu rozpuszczania się miłości w substancjach psychoaktywnych, uczniowie podawali propozycje, analizując je i weryfikując, biorąc pod uwagę różnice w efektach działania różnych substancji. Analiza pytania : „Czy istnieją reguły, które chronią przed osuwaniem się w uzależnienia i izolację?”, pozwoliła uczestnikom dokonać przeglądu prawnych ograniczeń używania substancji w Polsce i w innych krajach. 

Osoby prowadzące program uświadamiały młodzieży, że nigdy nie pije się, nie pali, nie używa narkotyków na tak zwany własny rachunek. Zawsze obciąża to inne osoby, często dramatycznie.

Przekazywane treści kształtowały postawy pomocne w unikaniu substancji psychoaktywnych chłopców i dziewcząt w kontekście zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym.  Pytania: „Czy alkohol etylowy, nikotyna i narkotyki są teratogenami?, Czym jest FAS w praktyce?, Nikotyna, narkotyki, dopalacze – czy można ich używać w szczególnym okresie życia, jakim jest ciąża?”, były okazją do dyskusji i wspólnego zastanowienia się nad odpowiedzią . Emitowane filmy przybliżyły problematykę, a wykonane przez chętne osoby, plakaty były elementem kończącym program.

Wykonane prace zostaną dostarczone na konkurs plastyczny „Nie daj szansy AIDS” zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kętrzynie przy współpracy Starostwa. 

Dodaj komentarz

Skip to content