Profilaktyka nowotworowa w internacie

Gmina Kętrzyn od kilku miesięcy realizuje projekt „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzn i Rejonu Oziersk”, dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Celem projektu jest poprawa zdrowia mieszkańców terenów przygranicznych Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego.

Projekt ukierunkowany jest przede wszystkim na profilaktykę.  Wspólnie z partnerem rosyjskim władze gminy chcą podnieść poziom świadomości  zdrowotnej, zachęcić mieszkańców do regularnych badań i pomóc im w dostępie do lekarzy specjalistów.

W ramach projektu realizowanych jest wiele działań. Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej wyremontowane zostaną i doposażone w sprzęt medyczny gabinety lekarskie i gabinety pielęgniarek szkolnych w Gminie Kętrzyn, zakupiony zostanie sprzęt medyczny dla Szpitala Rejonowego w Oziersku. Zorganizowane zostaną badania dla 2200 mieszkańców Gminy Kętrzy i Rejonu Oziersk, do których przyjadą specjaliści z zakresu pediatrii, laryngologii, okulistyki, ginekologii i urologii.

Jest duży problem z edukacją w zakresie profilaktyki, dlatego też z młodzieżą oraz z dorosłymi spotykać się będą wielokrotnie konsultanci medyczni.

Tak też było w środę /23.10/ w naszym internacie. Bardzo duża grupa młodzieży uczestniczyła w spotkaniu z panią Beatą Ostrzycką – ekspertem medycznym Regionalnego Centrum Onkologii w Olsztynie. Pani Beacie towarzyszył pan Mirosław Oryńczak – koordynator projektu z ramienia gminy. Podczas ciekawej prezentacji i wykładu,  młodzież zapoznała się z zatrważającymi statystykami dotyczącymi stanu zdrowia Polaków i dowiedziała się o przyczynach takiego stanu rzeczy. Prelegentka uświadomiła zebranym, iż to przede wszystkim my sami odpowiadamy za nasz „stan techniczny” i przedstawiła zasady właściwego, zdrowego stylu życia. Niby wszystko jasne, ale jakoś nie pamiętamy, lub nie chcemy pamiętać tych kilku  prostych prawd mających ogromny wpływ na nasze całe życie. Dlatego też, największe znaczenie ma edukacja najmłodszej części społeczeństwa. Wiadomo przecież, że „czym skorupka za młodu nasiąknie…”.

Spotkanie było ciekawe, a zakończyło się wręczeniem skromnych upominków dla zebranych.

Andrzej Sienkiewicz

Dodaj komentarz

Skip to content