Porozumienie o współpracy

W dniu 18 października br. w świetlicy internatu podczas spotkania uczniów Technikum z przedstawicielami  Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Wrocikowie k/Barczewa zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych siedzibą w Słupi Wielkiej Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. F. Kamińskiego w Karolewie.

Celem porozumienia jest dobrowolne wspieranie Szkoły przez Centralny Ośrodek w zdobywaniu i wykorzystywaniu w procesie kształcenia nowoczesnej wiedzy i umiejętności w obszarze, odpowiadającym zakresowi działalności Centralnego Ośrodka i Szkoły.

Zakres porozumienia obejmuje w szczególności następujące działania:

·         udzielanie konsultacji i wspieranie merytoryczne nauczycieli w opracowywaniu autorskich programów nauczania, zgodnych z aktualnym poziomem wiedzy specjalistycznej;

·         współpracę merytoryczną przy przygotowaniu nowoczesnych podręczników oraz innych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli;

·         wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poprzez umożliwienie korzystania z publikacji Centralnego Ośrodka;

·         preferencyjne uczestnictwo nauczycieli w organizowanych przez Centralny Ośrodek seminariach i konferencjach oraz udzielanie indywidualnych konsultacji i porad w zakresie wiedzy specjalistycznej;

·         popularyzację wśród uczniów wiedzy i techniki rolniczej oraz ogrodniczej poprzez prowadzenie przez pracowników Centralnego Ośrodka prelekcji, wykładów itp. oraz umożliwienie bezpośredniego zapoznania się z pracą jednostek organizacyjnych Centralnego Ośrodka;

·         umożliwienie uczniom odbywania praktyk zawodowych w jednostkach organizacyjnych Centralnego Ośrodka;

·         przekazywanie do szkolnej biblioteki materiałów i opracowań prezentujących dzielność Centralnego Ośrodka;

·         przekazywanie do Szkoły zbędnych pomocy dydaktycznych, które mogą być efektywnie wykorzystywane w procesie kształcenia zawodowego.

Porozumienie podpisali: w imieniu Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian reprezentującej Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych siedzibą w Słupi Wielkiej – Dyrektor Stacji Pan Henryk Pastuszek oraz Pan Ryszard Kawczyński – Dyrektor Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.

  

Dodaj komentarz

Skip to content