Wspomnienia o Romanie Sławińskim

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 14.03.2011 r. zmarł w wieku 70 lat śp. Roman Sławiński, długoletni nauczyciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie.

Podczas 30 lat swojej pracy w Karolewie zapisał się w pamięci wielu uczniów i wychowanków. Był nauczycielem z powołania, który rzetelnie i z ogromną pasją przekazywał wiedzę swoim uczniom. Zawsze znajdował dla nich czas gdy poszukiwali odpowiedzi  na trudne pytania z zakresu historii, służył pomocą, radą i doświadczeniem.  Pasją śp. Romana Sławińskiego była historia regionu Warmii i Mazur. Lata badań naukowych zaowocowały napisaniem przez niego rozprawy pt. „Przeobrażenia społeczno-polityczne na Warmii i Mazurach w latach 1945-1950”. W grudniu 2003 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

            Roman Sławiński urodził się 30 lipca 1941 w Racocie pow. Kościan. W latach powojennych, wraz z rodziną, przyjechał do Kętrzyna. Tutaj ukończył liceum ogólnokształcące. Dalszą naukę kontynuował w Studium Nauczycielskim w Poznaniu, kierunek historia (1961-63). Tytuł magistra historii uzyskał w 1969 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę pedagogiczną rozpoczął w 1963 roku w Szkole Podstawowej nr 3  w Kętrzynie, pełniąc równocześnie funkcję kierownika ogniska metodycznego. W 1972 roku na wiele lat związał swoje losy z Zespołem Szkół Rolniczych w Karolewie. Nauczał w szkołach dziennych, wieczorowych i zaocznych. Na emeryturę odszedł w 2002 roku.

Śp. Roman Sławiński zawsze sumiennie wykonywał powierzone mu obowiązki, odpowiedzialnie realizował zadania nauczyciela i wychowawcy młodzieży. Prowadzone przez niego zajęcia pozalekcyjne cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem uczniów, najlepsi zaś uczestniczyli w konkursach i olimpiadach historycznych, osiągając  sukcesy na szczeblu szkolnym i okręgowym. Zaangażowany w życie szkoły, chętnie organizował uroczystości szkolne i apele. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowaczej był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek skromny, gotowy do pomocy innym, wrażliwy, otoczony książkami i zajęty swoją pracą naukową.

Będzie brakowało nam jego życzliwego uśmiechu i dobrego serca.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 16.03.2011 r. w Kętrzynie. Śp. Roman Sławiński został pochowany na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie.

Roman Kłek

Dodaj komentarz

Skip to content